Všeobecné podmienky používania e-shopu avent.sk

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 25.5.2018.

 

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš e-shop avent.sk Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu avent.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „VPP“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete e-shop avent.sk používať.

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania e-shopu avent.sk – webovej stránky, na ktorej ponúkame na predaj predovšetkým dojčenský tovar. E-shop zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop má za cieľ ponúkať užívateľom na predaj dojčenský tovar od svetových výrobcov.
 2. Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.
 3. Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť ags 92 s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35915897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34446/B, založená v Slovenskej republike (ďalej len „ags 92“).
 4. Súčasťou VPP sú aj Podmienky ochrany súkromiaCookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené ags 92 počas prevádzky e-shopu, ako odkaz v týchto VPP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, tak obsah týchto VPP má prednosť.
 5. Akceptovaním týchto VPP a používaním e-shopu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
 6. Potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s ags 92 uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Ak používate e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VPP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s ags 92 platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s ags 92 uzavrieť zmluvu na základe týchto VPP bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie e-shopu a potvrdenie a akceptovanie týchto VPP. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VPP.
 7. Tieto VPP platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop.
 8. Sme oprávnení tieto VPP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VPP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií e-shopu (ak bude vytvorená) a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) vyjadrujete súhlas s týmito novými VPP. Ste povinný sa s novými VPP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.
 9. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VPP, potom e-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie e-shopu. Váš prístup k e-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou e-shopu alebo jej funkcionalitou alebo so službami ags 92 potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať.
 10. Ustanovenia týchto VPP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na e-shop na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.
 1. Podmienky používania e-shopu
 1. Ako užívateľ e-shopu sa zaväzujete
  1. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
  2. používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VPP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  3. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne e-shop alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu ags 92 (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie e-shopu akokoľvek nezaťažiť.
 2. Ako užívateľ e-shopu nesmiete
  1. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim ags 92 alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;
  2. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VPP alebo so súhlasom ags 92 s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
  3. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom ags 92 alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.
 3. Smiete používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Ags 92 môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.
 4. E-shop smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie e-shopu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do e-shopu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.
 5. Používanie e-shopu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VPP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k e-shopu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.
 6. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VPP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
 7. V súvislosti s používaním e-shopu môžeme do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ e-shopu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach e-shopu.
 8. E-shop môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
 9. E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Ags 92 nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.
 10. V prípade ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho konta poskytnete ags 92 osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.
 1. Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho konta
 1. Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho konta. Zákaznícke konto si môžete vytvoriť registráciou priamo v e-shope alebo prostredníctvom overovacej služby tretích strán (Google+, Facebook Connect), pričom na takéto vytvorenie účtu sa môžu vzťahovať osobitné podmienky týchto tretích strán.
 2. Nákup prostredníctvom e-shopu sa uskutočňuje vytvorením a odoslaním objednávky, ktorá sa vytvára pridávaním Vami požadovaného tovaru do košíka a následným vyplnením údajov v objednávkovom formulári a potvrdením objednávky.
 3. Ak si vytvoríte vlastné zákaznícke konto v e-shope, toto bude zabezpečené Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu kontu.
 4. Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte s tým a budete zodpovedný:
  1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;
  2. za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
  3. za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta.
 5. Pokiaľ v rámci používania e-shopu umožníte tretím osobám využívať e-shop prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní e-shopu riadiť týmito VPP. Porušenie týchto VPP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VPP Vami.
 6. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte ags 92. Ags 92 nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.
 7. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) ags 92, jeho riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto VPP.
 8. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti e-shopu v súlade s týmito VPP môže byť Vaše zákaznícke konto zablokované alebo zrušené a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému kontu a akémukoľvek obsahu konta. Pri zablokovaní alebo zrušení konta nie je ags 92 povinné odstrániť obsah konta. Ags 92 nie je povinné po zrušení konta sprístupniť Vám obsah zákazníckeho konta.
 9. Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na eshop@predeti.sk.
 1. Práva k e-shopu a obsahu
 1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jeho časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne ags 92.
 2. E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VPP vyžaduje písomný súhlas ags 92. Nie ste oprávnený bez súhlasu ags 92 používať značky a logá patriace ags 92 ani používať iné grafické prvky e-shopu.
 3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód e-shopu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. E-shop nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
 1. Modifikácia e-shopu
 1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu.
 2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči ags 92 v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania e-shopu alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním e-shopu.
 1. Zodpovednosť
 1. Ags 92 neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:
  1. e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
  2. e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
  3. chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas.
 2. Ags 92 nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).
 3. Ags 92 e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
 4. Ags 92, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania e-shopu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie e-shopu, nemožnosti užívať e-shop, zmeny alebo zablokovania e-shopu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
 5. Ags 92 nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
 6. V akomkoľvek prípade ags 92 zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VPP na tretiu osobu bez súhlasu ags 92.
 2. Tieto VPP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a ags 92 ohľadom používania e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a ags 92 ohľadom používania e-shopu.
 3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VPP zo strany ags 92 neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a ags 92 je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
 4. Ak by niektoré ustanovenia týchto VPP a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a ags 92 mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VPP. Namiesto neplatných ustanovení VPP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
 5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 6. Na základe týchto VPP vzniká medzi Vami a ags 92 zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VPP alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito VPP alebo e-shopom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj ags 92 súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese eshop@predeti.sk.