Podmienky ochrany súkromia

 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 25.5.2018

 

Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu avent.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „POS“).

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu.
 2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť ags 92 s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35915897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34446/B, založená v Slovenskej republike (ďalej len „ags 92“).
 3. Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých ags 92 poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým ags 92 nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.
 4. Vzhľadom na skutočnosť, že k zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť ags 92 Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasením týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.
 5. Na účely týchto POS majú nasledovné pojmy tento význam:

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých používateľoch e-shopu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách užívateľov e-shopu, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie a údaje (ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje a aj osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná, a ktoré pri prevádzke e-shopu budú nahrané do informačného systému e-shopu.

Tretie osoby“ znamenajú iné osoby ako ags 92 a sprostredkovatelia.

 1. Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS majú rovnaký význam aký im je daný v platných Všeobecných podmienkach používania e-shopu (VPP).
 1. Spracovanie Osobných údajov
 1. V súvislosti so zakupovaním tovaru cez e-shop a vytváraním zákazníckeho konta môže byť nevyhnutné poskytnúť ags 92 niektoré Osobné údaje v rozsahu, v akom budú požadované jednotlivými formulármi v rámci objednávania tovaru alebo vytvárania zákazníckeho konta (napr. meno a priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a pod.). Rozsah požadovaných Osobných údajov môže ags 92 v prípade potreby zmeniť. Vyplnenie niektorých Osobných údajov môže byť nepovinné a môžete sa rozhodnúť či ich vyplníte alebo ponecháte nevyplnené.
 2. Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete, avšak bez vyplnenia niektorých Osobných údajov Vám nemusí byť umožnené dokončiť Vašu objednávku tovaru alebo vytvoriť zákaznícke konto.
 3. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a ags 92 sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Ags 92 nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov pri objednávaní tovaru.
 4. Ags 92 postupuje pri spracovávaní Osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Spracovanie Osobných údajov
 1. Právnym základom pre spracovanie Vašich Osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri objednávaní tovaru cez e-shop (Vaše meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) je nevyhnutnosť spracovania týchto Osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
 2. Právnym základom pre spracovanie Vašich Osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri vytváraní zákazníckeho konta (Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa) je nevyhnutnosť spracovania týchto Osobných údajov za účelom plnenia zmluvného vzťahu medzi Vami a ags 92 vznikajúceho vytvorením zákazníckeho konta.
 3. Používaním e-shopu (objednávaním tovaru a vytvorením zákazníckeho konta) zároveň poskytujete ags 92 Osobné údaje, umožňujúce Vašu nepriamu identifikáciu, ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje, ktoré sú používané predovšetkým za účelom vytvorenia Pseudonymizovaných údajov:
  1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na používanie e-shopu, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
  2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k e-shopu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
  3. údaje o Vašom používaní e-shopu a o transakciách a obchodoch, ktoré ste prostredníctvom e-shopu realizovali;
  4. informácie získané prostredníctvom tzv. cookies a iných zariadení na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích zariadení našich obchodných partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek do e-shopu zahrnieme;
  5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
  6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
 4. Osobné údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete ags 92 za účelom:
  1. ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme e-shopu a priradenia k Vašej objednávke;
  2. ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia Vašej objednávky;
  3. komunikácie s tretími stranami pri vybavovaní Vašej objednávky;
  4. ich pseudonymizácie do formy, ktorá už nemožní identifikovať konkrétnu osobu;
  5. automatického vyplnenia Vašich Osobných údajov pri vytváraní objednávky po prihlásení do zákazníckeho konta;
  6. ich poskytnutia poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom ags 92 a iným podobným osobám pri riešení prípadných sporov alebo plnení zákonných povinností;
  7. poskytovania technickej podpory e-shopu, jeho analytického a štatistického spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Osobné údaje podľa tohto článku POS budú uschované po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a/alebo po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky a splnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s Vašou objednávkou alebo existenciou zákazníckeho konta.
 6. Spracovanie Vašich osobných údajov môžete namietať na emailovej adrese eshop@predeti.sk.
 1. Vaše práva pri spracovaní Osobných údajov
 1. Máte právo požadovať od ags 92 potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže ags 92 spoplatniť) a informáciu o
  1. účele spracúvania osobných údajov;
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov;
  3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
  5. práve požadovať od ags 92 opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
  6. práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
  7. zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
  8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Máte právo požadovať od ags 92 aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracovania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
 3. Máte právo požadovať od ags 92 aby bez zbytočného odkladu vymazala Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:
 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;
 2. ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním;
 3. namietate ich spracovanie;
 4. sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 6. boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb ags 92.
 1. Máte právo požadovať od ags 92 aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:
 1. namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ags 92 overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. ags 92 už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.
 1. Máte právo požadovať od ags 92 aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby ags 92 prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi.
 2. Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Práva uplatniteľné podľa tohto článku POS u ags 92 si môžete uplatniť písomne zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na adresu spoločnosti ags 92 uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu eshop@predeti.sk.
 1. Použitie Osobných údajov a Pseudonymizovaných údajov
 1. Ags 92 môže Osobné údaje poskytnúť tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré pre ags 92 dodávajú tovary a služby a svojim poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom a iným podobným osobám za účelom ich spracovania v súlade s týmito POS. Spomínaný sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy s ags 92 a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Ags 92 môže Pseudonymizované údaje a iné podobné dáta a informácie o užívateľoch poskytnúť bez obmedzenia tretím stranám a marketingovým partnerom.
 3. Ags 92 môže Osobné údaje, Pseudonymizované údaje ako aj iné dáta a informácie o užívateľoch previesť, použiť a spracovať aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických. Prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických prebieha v režime Privacy Shield - dohody EU s USA o transatlantickom prenose osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov amerických na komerčné účely.
 1. Bezpečnosť
 1. Všetky Osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Osobných údajov.
 2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti prenášaných dát je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 3. Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované ags 92. Ags 92 nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 1. Pravidlá používania Cookies
 1. Ags 92 na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 2. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. Ags 92 môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. Ags 92 tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.
 4. V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.
 5. E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 6. Ags 92 používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
  1. sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;
  4. zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
 7. Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.
 1. Zmeny POS
 1. Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.
 2. Takto zmenené POS budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Ste povinní sa s novými POS pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu ags 92.
 2. Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a ags 92 ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a ags 92 ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.
 3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany ags 92 neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a ags 92 je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
 4. Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a ags 92 mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
 5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 6. Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a ags 92 zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj ags 92 súhlasíte s tým, že takéto spory bude podliehať jurisdikcii týchto súdov.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese eshop@predeti.sk.